POSTAWY NAUCZYCIELI WOBEC NARKOMANII UCZNIÓW

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. NARKOMANIA W SZKOŁACH JAKO PROBLEM SPOŁECZNY
1.1. Szkoła - środowisko dla narkomanii?
1.2. Zjawisko narkomanii
1.3. Stosunek społeczeństwa do narkomanii
1.4. Komponenty postaw
1.5. Czynniki psychologiczne
1.6. Profilaktyka
ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ
2.1. Cel badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Zmienne oraz metody i techniki badań
2.4. Przebieg i organizacja badań
ROZDZIAŁ III. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Charakterystyka próby badawczej
3.2. Odsetek nauczycieli, który zetknął się bezpośrednio z używaniem narkotyków przez młodzież
3.3. Narkomania wśród młodzieży pośród innych problemów społecznych
3.4. Preferowane strategie postępowania z młodocianymi narkomanami
3.5. Postawy i stosunek badanych do młodzieży używającej narkotyków
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
ANEKS
KWESTIONARIUSZ ANKIETY

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 magister.com.pl All rights reserved