KREDYTY DEWIZOWE W DZIAŁALNOŚCI BANKU NA PRZYKŁADZIE BANKU XXX

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział 1. Kredyty dewizowe - ogólna charakterystyka
1.1. Tendencje zmian w polityce kredytowej w ujęciu historycznym
1.1.1. Pojęcie kredytu bankowego
1.1.2. Rodzaje kredytów
1.2.3. Wniosek o udzielenie kredytu dewizowego i jego element
1.2. Umowa kredytowa
Rozdział 2. Kategorie ryzyka bankowego - próba klasyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego
2.1. Istota ryzyka
2.2. Ryzyko kredytowe i inne rodzaje ryzyka bankowego
2.3. Metody i instrumenty ograniczania ryzyka bankowego
2.4. Zdolność kredytowa
Rozdział 3. Zasady i tryb udzielania kredytów dewizowych na przykładzie banku XXX
3.1. Ocena zdolności kredytowej
3.2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy
3.3. Ryzyko upadłości firmy
3.3.1. Analiza progu rentowności
3.3.2. Logistyka jako metoda oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
3.3.3. System informatyczny jako sposób zwiększania zdolności kredytowej firmy
Rozdział 4. Prawne zabezpieczenia kredytów bankowych
4.1. Zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym
4.2. Zabezpieczenia przewidziane prawem wekslowym
Rozdział 5. Analiza udzielonych kredytów dewizowych w banku XXX
5.1. Struktura i dynamika udzielanych kredytów dewizowych w ujęciu ilościowym
5.2. Struktura i dynamika udzielanych kredytów dewizowych w ujęciu wartościowym, według walut
5.3. Formy prawnego zabezpieczenia kredytów w walutach wymienialnych, zaciągniętych
5.4. Analiza zwrotności kredytów dewizowych
Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2016 magister.com.pl All rights reserved